Rango

<input id="rango" 
    type="range" 
    min="0" max="100" step="1" 
    value="50">

Los eventos del rango son:

Con salida:

<output>50</output>

Proinf.net